Yazar: Mustafa Arif

İstanbul Ansiklopedisi

ABALIOĞLU (Yunus Nâdi)

İkinci Abdülhamid istibdadının sonlarından zama­nımıza kadar geçen devir içinde Türk gaze­teciliğinin seçkin şöhretlerinden, iş ve politika adamı; Türkiyenin en buhranlı ve karagünlerinde kalemini, millî birlik aleyhinde çalışan bozguncu cereyanlara karşı kullan­mış büyük muharrirdir. 1879 Haziranında Muğlanın Fethiye ka­sabasında doğdu, babası bu kasaba eşrafından Hacı Halil Efendidir, aileleri de Abalızadeler diye anılırdı.  İlk […]

İstanbul Ansiklopedisi

ABALIOĞLU Nadir Nâdi

Cumhuriyet gazetesinin sahiplerinden ve başmuhariri,1908 de Istanbulda doğdu, Yunus Nâdinin büyük oğ­ludur (B. : Abalıoğlu, Yunus Nâdi); Ga­latasaray ve Ankara liselerinde okumuş, yüksek tahsilini Avrupada görmüş, Vi­yana ve Berlin Üni­versiteleriyle Berlin Gazetecilik Enstitü­süne devam etmiş, Lozan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Fa­kültesinden diploma almıştır. Daha tahsil çağlarında, henüz on yedi yaşında iken kalem kaidesi kalmış bir harabedir. […]

İstanbul Ansiklopedisi

ABAÎ MESCİDİ

Davutpaşa iskele­sinde Kasabilyas mahallesinde, bu mahalleyi Kürkçübaşı mahallesinden ayıran Bekârbey sokağında ve Bekârbey tekkesinin yanınday­dı. Bugün yalnız mihrap duvarı ile minare kaidesi kalmış bir harabedir. Karşısında Şeh­lâ Ahmet Paşanın taş mektebi vardır. Bu mescidi, on yedinci asır ortalarında Sultan İbrahim zamanında yaşamış Rifaî şeyhlerinden Süleyman Abaî yaptırmıştı ki Bekârbey tekesi adiyle meşhur […]

İstanbul Ansiklopedisi

ABACI MESCİDİ

Samatyada, Davutpaşa iskelesi civarındaydı. Yaptıran meç­huldür, bugün mevcut değildir; bitişiğinde de İstanbulun azamet ve güzelliği dillerde do­laşmış Ispanakçızade Mustafa Paşa konağı vardı ki Samatya yangınlarından birinde yandıktan sonra yeri uzun zaman Ispanakçı viranesi diye anılmıştır. Bugün de Abacı mes­cidinin ve bu meşhur konağın bulunduğu sokak Ispanakçı viranesi sokağı adını taşır. Samatyanın Cerrahpaşa ve […]

İstanbul Ansiklopedisi

ABACIMAHMUD SOKAĞI

Fatih kazasının Samatya nahiyesinde Kürkçübaşı mahallesindedir; Sulubostan sokağı ile Cer­rahpaşa camii sokağı arasındadır (B. : Kürk-çübaşı mahallesi); kaba taş döşeli ve bozuk, bir araba rahat rahat geçebilecek kadar ge­niş ve iki havagazı feneriyle tenvir edilmiş­tir. Üzerinde üçer, dörder odalı otuz kadar ahşap ev ve bir bostan vardır. Yalnız 5 numaralı ev kübik üslupta beton […]

İstanbul Ansiklopedisi

ABACILÂTİF SOKAĞI

Beşiktaş ka­zasının Beşiktaş merkez nahiyesi Vişnezade mahallesi sokaklarındandır; Spor caddesi (eski Akaretler cadesi) ile Vişnezade camii önü sokağı arasındadır; kaba taş döşeli ve bozukça bir sokaktır. Spor caddesinden giril­diğine göre, evvelâ iki araba geçebilecek ka­dar genişçe ise de, ortasına yakın sağ kola düşen evlerden bir kısmının öne doğru çıka­rak vücude getirdiği bir dirsekle bir […]

İstanbul Ansiklopedisi

ABACILAR SOKAĞI

Fatih kazası­nın Karagümrük nahiyesinin Haticesultan mahallesîndedir. Edirnekapıda Mihrimah ca­mimin dış harem avlusu duvariyle Fevzipaşa tramvay caddesi arasındadır (B. : Haticesultan mahallesi); bir kısmı da Arabacılar so­kağı adını taşımaktadır. Vaktile kaba taş döşeliymiş, şimdi toprak sokak denilecek ka­dar harab haldedir; yüksekte olan Mihrimah camünin duvarına dayanmış, ahşap ve tuğla kulübelerle, büyükçe ahşap bir evin üst […]

İstanbul Ansiklopedisi

ABACIHALİM SOKAĞI

Şehir idare taksimatına göre Beyoğlu kazasının Hasköy nahiyesinin Sütlüce mahalesi sokaklarından ise de, Halıcıoğlunun arkasındaki Çıksalın tepesindedir.  Belediye şehir rehberi haritasında, Elvandirek sokağını Büklüm sokağına bağlar gösterilmiştir. Ahretlik sokağı da bir dirsek çevirerek Elvandirek sokağı kavşağından itibaren Kudüm sokağı adını alır. Halbuki, aslında Ahretlik sokağının Elvandirek soka­ğiyle olan kavşağından sonra Kudümsokağı değil, Abacı Halim sokağı başlar; […]

İstanbul Ansiklopedisi

ABACIDEDE SOKAĞI

Üsküdarda Çavuşderesindedir; Çavuşdere caddesini Nuh kuyusuna bağlayan Bağlarbaşı caddesinin altı oldukça dili bir yokuştur; Çavuşderesinden gelindiğine ve yokuş yukarı yüründüğü­ ne göre, Abacı Dede sokağı, soldaki ilk so­kaktır. Sırtın Çavuşderesine bakan yama­cında hemen dümdüz uzanan bu sokakta otuzdan fazla ahşap ev ve bostan yavrusu bahçeler vardır. Sekenesi mütevazı gelirli, küçük memur ve esnaf, işçi […]

İstanbul Ansiklopedisi

ABACI DEDE

On sekizinci asırda Üsküdarda büyük şöhret sahibi cezbeli dervişlerdendir. * 1700 (H. 1112) de ölmüş, Üs­küdarda kendi adını taşıyan sokaktaki tür­besine gömülmüştür. Rivayete göre, türbeyi Sadrâzam Nevşehirli İbrahim Paşa yaptır­mış; fakat şimal ürzgârları karşısında bu­lunması ve uzun zaman tamir edilmemesi yüzünden çok harap olmuş, bir ara mahalleli tarafından küçücük bir baraka […]