İstanbul Ansiklopedisi

ABAÎ MESCİDİ

Davutpaşa iskele­sinde Kasabilyas mahallesinde, bu mahalleyi Kürkçübaşı mahallesinden ayıran Bekârbey sokağında ve Bekârbey tekkesinin yanınday­dı. Bugün yalnız mihrap duvarı ile minare kaidesi kalmış bir harabedir. Karşısında Şeh­lâ Ahmet Paşanın taş mektebi vardır.

Bu mescidi, on yedinci asır ortalarında Sultan İbrahim zamanında yaşamış Rifaî şeyhlerinden Süleyman Abaî yaptırmıştı ki Bekârbey tekesi adiyle meşhur Rifaî dergâ­hının da banisidir (B. : Bekârbey tekkesi). Banisinin kabri, tekkenin alt odalarından birindeydi, tekke son şeyhin varisleri tarafın­dan yıkıcılara satılıp yıkılırken türbedeki di­ğer sandukalarla beraber kaldırılmıştır.

Bibi. : REK, Gezi notu; Hadikatül Cevâmi, I.