İstanbul Ansiklopedisi

ABALIOĞLU Nadir Nâdi

Cumhuriyet gazetesinin sahiplerinden ve başmuhariri,1908 de Istanbulda doğdu, Yunus Nâdinin büyük oğ­ludur (B. : Abalıoğlu, Yunus Nâdi); Ga­latasaray ve Ankara liselerinde okumuş, yüksek tahsilini Avrupada görmüş, Vi­yana ve Berlin Üni­versiteleriyle Berlin Gazetecilik Enstitü­süne devam etmiş, Lozan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Fa­kültesinden diploma almıştır. Daha tahsil çağlarında, henüz on yedi yaşında iken kalem kaidesi kalmış bir harabedir. Karşısında Şeh­lâ Ahmet Paşanın taş mektebi vardır.

Bu mescidi, on yedinci asır ortalarında Sultan İbrahim zamanında yaşamış Rifaî şeyhlerinden Süleyman Abaî yaptırmıştı ki tür; aslında ise kendisi musikiye karşı sahibi olmuş, babası tarafın­dan kurulmuş Cumhuriyet gazetesinde müzik tenkidleri yapmış ve bu yazılar, bu sa­hada otorite bilinenler tara­fından büyük takdir görmüştür aslında kendisi musikiye karşı fıtrî bir istidada sahibdi, Keman ders­leri alırdı ve bu saz üzerindeki hâki­miyetini konser verebilecek derecede iler­letmişti. 1935 den sonra yine aynı gazetede fıkralar, garb musikisi üzerine ciddî tetkike dayanan makaleler, babasının hastalığında da gazetenin başmakalelerini yazdı, Yunus Nâdinin ölümü üzerine de Cumhuriyetin Baş­muharrirliğini aldı. Müstakil siyasî yazarla­rımızın arasında fikir hürriyetinin müdafii olarak mümtaz bir mevkii vardır. 1950 me­bus seçiminde Demokrat Parti listesinde Istanbuldan müstakil aday gösterildi ve İstan­bul milletvekii seçildi; 1954 seçiminde yine aynı partinin listesinde ve müstakiller ara­sında ikinci defa Mecise girdi. Fakat az son­ ra yeni Basın Kanunu üzerinde demokratlar­la kesin fikir ayrılığına düştü, 1957 seçimine girmedi. Siyasî. hayatta sahiplerinden bulun­duğu Cumhuriyet gazetesinin başmuharriri olarak kaldı.

Bibi. : Türk ve dünya meşhurlan Ansiklope­disi!