Dinler & İnançlar

Talmud Nedir ?

talmudTalmud Tevrat üzerinde hahamların yüzlerce yıllık yorumlarını derler ve Yahudi dininde temel bir metin olarak görülür.

Talmud iki kısımdan oluşur. ilki Mişna’dır. Tevrat H.z Musa’ya indirildiğinde yazılı metne bir dizi sözlü öğretinin eşlik ettiği inanılır. MS 200 civarında Yahudi tapınakları yıkılmıştı ve topluluk sert baskıların hedefiydi. Bu ikincil öğretileri kaydetmek gerekli olmuştu.

Talmud’un ikinci parçası Gemara’dır. Gemara hahamların Mişna’ya dair tartışmalarından oluşur. Mişna mutlak fikirler içerirken, Gemara farklı fikirlerin bir diyaloğu halinde yazılır.

En yaygın olarak kastedilen ve kullanılan Talmud, MS 400-600 yılları arasında derlenen, Aramice olan Talmud Bavli’dir. Kudüs’ten gelen ikinci bir Talmud daha vardır, ama bu versiyonda öğretiler daha bölük pörçüktür ve anlaşılması oldukça zordur.

Talmud, Yahudi hukukunun bir kaynağı olarak görülür ve toplumda ortaya çıkan kavgaları karara bağlamak için kullanılırdı. Dini ve laik kanunlar geleneksel olarak Yahudi topluluklarda aynıyken, Talmud’un  oldukça değişen çeşitlilikte uygulamaları vardı.

Mişna’nın, ”Hahamların Deyişleri” anlamına gelen ”Pirkei Avot” denen bir bölümü ünlü hahamların deyişlerini ve mesellerini içerir.

Talmud, geleneksel olarak kullanılan, ‘havruta yöntemi‘ ile öğrenilir.  Bu yöntemde ikili gruplar soru-cevap şeklinde çalışır, böylece öğrenciler her bir satırı grup eşiyle beraber gözden geçirebilir ve tartışabilir.